Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Poliestera sveķi 4,7kg

Poliestera sveķi 4,7kg

Poliestera sveķi POLIMAL 143AWTP-1  + MEKP cietinātājs

Iepakojums satur 4.7 kg sveķa + 2% cietinātāju

Sveķi formulēti stiklašķiedras laminēšanai, konstruktīviem darbiem, tvertņu izstrādei, kuģubūvei, auto industrijai, akrila vannu izstrādei.

Poliestera sveķi ar zemu stirēna emisiju, kas paredzēti rokas uzklāšanas un uzsmidzināšanas metodei. Šī poliestera sveķu zemās ekzotermu īpašības un ātrā cietēšana padara to par ātru un rentablu līdzekli kompozītmateriālu detaļu būvniecībā. POLIMAL 143AWTP-1 tereftālskābes poliestera sveķi satur krāsas indikātoru - kad tiek pievienots cietinātājs tie izstrādājoties paliek caurspīdīgi brūngani. Poliestera sveķi paredzēti lietošanai istabas temperatūrā un tiem nav vajadzīga pēckarsēšana. Šos poliestera sveķus var lietot kopā ar stikla šķiedras matu, stikla šķiedras rovingu un citiem stikla sķiedras audumiem un pildvielām. Visbiežāk šos sveķus izmanto lai būvētu lielas detaļas, kur tomēr detaļas svaram, dizaina un strukturālajām īpašībām ir būtiska nozīme.

Tehniskā specifikācija:

·         Viskozitāte 350 mPas/250C

·         Jaukšanas proporcijas 100:2

·         Uzklāšanas laiks 15°C - 30 minūtes, 20°C - 25 minūtes, 30°C - 10 minūtes.

·         Krāsa zaļgana, cietējot caurspīdīgi brūngana

·         Cietē 24h istabas temperatūrā, pēc kurām iegūst labas īpašības

·         Lai iegūtu izcilas īpašības vēlama detaļas pēckarsēšana temperatūrā 60-80°C, 3-4 stundas.

Poliestera sveķi: satur stirols; maleīnskābes anhidrīds. Signālvārds (CLP) Bīstami! Bīstamības apzīmējumi (CLP) 2.3. Citi apdraudējumi Citi draudi, kas neietilpst klasifikācijā : stirols; maleīnskābes anhidrīds : H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. H372 - Izraisa orgānu bojājumus (dzirdes orgãni) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (ieelpojot). H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums (CLP): P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P261 - Izvairīties ieelpot izgarojumus, smidzinājumu. P280 - Izmantot aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepēm un ūdeni daudzumu. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Cietintātājs satur: Butāna-2,2-diildihidroperoksīda un dioksidibutān-2,2-diildihidroperoksīda reakcijas masa 4-hidroksi-4-metilpentānons-2; diacetonspirts butanons; etilmetilketo

Bīstamības apzīmējumi: H226 : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H242 : Sakaršana var izraisīt degšanu. H302 + H332 : Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos. H314 : Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 : Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d : Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Drošības prasību apzīmējums: Novēršana: P201 : Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. P210 : Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P234 : Turēt tikai oriģināliepakojumā. P260 : Neieelpot gāzi/miglu/tvaikus/izsmidzinājumu. P273 : Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 : Uzvilkt aizsarg- cimdus/apģērbu / acu/sejas aizsardzību. Rīcība: P301 + P330 + P331 : NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353 : SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. P305 + P351 + P338 : SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 : Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P308 + P313 : Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāšana: P403 + P235 : Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā

Poliestera sveķi 4,7kg

POLIESTERA SVEĶI - Poliestera sveķi 4,7kg

Poliestera sveķi 4,7kg - POLIESTERA SVEĶI | COMPOSITE24

Specifikācija
Poliestera sveķiPolimal 143
Viskozitāte 25°C mPa.s200-350
Proporcijas2% MEKP cietinātāja no svara
Izstrādes laiks, temp.20°C10-20 min

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: Polyester-4.7
  • Weight: 4.90kg
  • Dimensions: 30.00cm x 20.00cm x 30.00cm
  • SKU: POLIMAL 1094AWTP-2
  • MPN: POLIMAL 1094AWTP-2
36.30€
39.93€
Bez nodokļa: 30.00€
5 vai vairāk 37.51€
10 vai vairāk 35.70€