Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Epoksīda sveķi liešanai 1.3kg (CASTEPOX)

Epoksīda sveķi liešanai 1.3kg (CASTEPOX)

Liešanas epoksīda sveķu sistēma ar augstu spīduma pakāpi, ko var izmantot uz gandrīz jebkuras virsmas. Sveķus var izmantot dekoratīvu priekšmetu ražošanai, gan kā līmi, gan kā saistvielu ar stikla šķiedras audumiem. Sveķiem piemīt ultra violetā starojuma aizsardzība, mitruma un pašizlīdzināšanās spējas. Vienā piegājienā var liet uz virsmas līdz pat 4cm biezumā. Kā pēdējo kārtu mēs iesakam izmantot - pārklājuma epoksīda sveķus.

Kur izmantot:
-Galda virsmu, koka laivu un dažādu koka izstrādājumu pārklāšanai un nostiprināšanai
-Līmēšanai ar stikla šķiedru, oglekļa šķiedru un citiem audumiem
-Koka, metāla, akmens un dažādu plastikātu salīmēšanai
-Rotaslietu un dažādu izstrādājumu izliešanai

Lietošanas instrukcija liešanas procesam
Sagatavošanas darbi pirms lietošanas.
Virsmai jābūt sausai, tīrai, noslīpētai un notīrītai no eļļām vai vaskiem. Pārklājumu uzliešanas gadījumā jāizlīdzina virsma ar līmeņrādi. Materiāla izstrādes laikā telpām jābūt istabas temperatūrā no 17 līdz 24 °C grādiem. Izmantojiet aizsargmasku, aizsargcimdus un atbilstošu apģērbu!

Maksimālais liešanas biezums vienā piegājienā 4cm

Cietēšanas laiks 48 Stundas

Komponents A Satur: Epoksīda sveķus, kas iegūti no bisfenola A un epichlorohidrīna ar vidējo molekulmasu ≤ 700 (EK Nr. 500-033-5) Bisfenola F reakcijas produkts ar epichlorhidrīnu; ekposīda sveķi (vidējā molekulmasa ≤ 700) (CAS Nr. 9003-36-5) Alkilglicidilēteris (C12-14) (indeksa nr.: 603-103-00-4) Bīstamības apzīmējumi: H315 – Kairina ādu. H319 - Kairina acis. H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H411 – Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi: P261 Izvairieties no miglas / tvaiku / aerosola ieelpošanas. P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. P280 Lietot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsardzību/sejas aizsardzību. P273 Nepieļaut nokļūšanu vidē. P302+P352 JA NOKĻŪST UZ ĀDAS: Mazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm. P305+P351+P338 JA NOKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.

Komponents B: Bīstamības apzīmējumi (CLP) H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLP) P260 - Neieelpot smidzinājumu, izgarojumus. P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303+P361+P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.Epoksīda sveķi liešanai 1.3kg (CASTEPOX)

EPOKSĪDA SVEĶI - Epoksīda sveķi liešanai 1.3kg

Epoksīda sveķi caurspīdīgu galdu liešanai

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: CASTEPOX
  • Weight: 1.40kg
  • Dimensions: 20.00cm x 10.00cm x 30.00cm
  • SKU: casting epoxy resin
  • UPC: casting epox
22.02€
26.26€
Bez nodokļa: 18.20€
5 vai vairāk 19.72€
10 vai vairāk 19.36€
20 vai vairāk 18.83€