Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Poliestera sveķi POLIMAL 143 AWTP 220 kg

Poliestera sveķi POLIMAL 143 AWTP 220 kg

Poliestera sveķi POLIMAL  143 AWTP

Iepakojums satur 220kg poliestera sveķa bez cietinātāja

Poliestera sveķi POLIMAL 143 AWTP ir tereftāliskās skābes nepiesātinātie sveķi ar zemu stirēna emisiju, kas paredzēti slapjās uzklāšanas un uzsmidzināšanas metodei. Šī poliestera zemās ekzotermu īpašības un ātrā cietēšana padara to par ātru un rentablu līdzekli kompozītmateriālu detaļu būvniecībā. Šie poliestera sveķi satur krāsas indikātoru - kad tiek pievienots cietinātājs tie izstrādājoties paliek caurspīdīgi brūngani. POLIMAL 143AWTP ir ekoloģiski poliestera sveķi, kas paredzēti lietošanai istabas temperatūrā un tiem nav vajadzīga pēckarsēšana. Šos poliestera sveķus var lietot kopā ar stikla šķiedras matu, stikla šķiedras rovingu un citiem stikla sķiedras audumiem un pildvielām. Šie ir daudzfunkcionāli sveķi, kurus visbiežāk izmanto lai būvētu lielas detaļas, kur ir nepieciešama augsta ķīmiskā noturība un augstas mehāniskās īpašības.

Tehniskā specifikācija:

·         Viskozitāte 200 - 350 mPas/25 °C.

·         Jaukšanas proporcijas 100:2

·         Jāizmanto MEKP cietinātājs

·         Uzklāšanas laiks 10 - 20 minūtes 250C

·         Krāsa: Zaļi

·         Cietē 24h istabas temperatūrā, pēc kurām iegūst labas īpašības

·         Lai iegūtu izcilas īpašības vēlama detaļas pēckarsēšana temperatūrā 60-80°C, 3-4 stundas.

Signālvārds (CLP) Bīstami! Bīstamības apzīmējumi (CLP) 2.3. Citi apdraudējumi Citi draudi, kas neietilpst klasifikācijā : stirols; maleīnskābes anhidrīds : H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. H372 - Izraisa orgānu bojājumus (dzirdes orgãni) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (ieelpojot). H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums (CLP): P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P261 - Izvairīties ieelpot izgarojumus, smidzinājumu. P280 - Izmantot aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepēm un ūdeni daudzumu. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

 

 

Poliestera sveķi POLIMAL 143 AWTP 220 kg

PILNAS MUCAS - Poliestera sveķi POLIMAL 143 AWTP 220 kg

Poliestera sveķi POLIMAL 143 AWTP 220 kg - POLIESTERA SVEĶI | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: POLIMAL 143 AWTP
  • Weight: 220.00kg
  • Dimensions: 120.00cm x 50.00cm x 50.00cm
  • SKU: POLIMAL 143 AWTP
  • UPC: POLIMAL 143
  • MPN: POLIMAL 143 AWTP
961.95€
Bez nodokļa: 795.00€