Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Epoksīda sveķi 60kg

Epoksīda sveķi 60kg

 Epoksīda sveķi formulēti stikla šķiedras, oglekļa škiedras, kevlāra un citu laminātu izstrādei, sastāva izstrādei ar pildvielām, betona impregnācijai, pildvielu tipa epoksīdu grīdu izstrādei, koka, akmens, dzelzs u.c. materiālu līmēšanai.

Šie epoksīda sveķi ir formulēti roku uzklāšanas metodei. Pēc audumu samitrināsanas ieteicams detaļu vakuumēt, lai izspiestu laminātā esošo gaisu. Sveķi ir formulēti istabas temperatūras līmēšanai un līmēšanai paaugstinātā temperatūrā. Šī ir zemas viskozitātes epoksīda sveķu sistēma, kas ir piemērota kompozītmateriālu detaļu ražošanai no stikla šķiedras, oglekļa šķiedras, aramīda šķiedras un citiem audumiem, kas ir radīti ar augstām stiprības īpašībām.  

Tehniskā specifikācija:

·         Viskozitāte 1100 - 1300 mPas/25 °C.

·         Jaukšanas proporcijas 100:50

·         40 minūšu uzklāšana

·         Krāsa: dzeltenīgs šķidrums

·         Cietē 24h istabas temperatūrā, pēc kurām iegūst labas īpašības

·         Lai iegūtu izcilas īpašības vēlama detaļas pēckarsēšana temperatūrā 60-80°C, 3-4 stundas.

*Norādītā cena par 40kg epoksīda sveķiem un 20kg cietinātāju.

Komponents A satur : 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane; formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; Alkyl glycidyl ether (C12-C14) : 2,2-bis [4-(2,3 -epoksipropoksi)fenil]propāna, formaldehīda, oligomēru reakcijas produktu ar 1-hlor-2,3-epoksipropānu un fenolu un alkilglikildilētera (C12-C14) maisījums

Bīstamības apzīmējumi (CLP)H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLP)P261 - Izvairīties ieelpot smidzinājumu, izgarojumus. P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 - Izmantot aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepēm un ūdeni daudzumu. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

UFI: 6803-M0CD-D004-6N8M

Komponents B satur: Trietilēnetetramīns, trietilēnetetramīns Bīstamības apzīmējumi (CLP): H302+H312 - Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLPP261 - Izvairīties ieelpot izgarojumus, smidzinājumu. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303+P361+P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Epoksīda sveķi 60kg

PILNAS MUCAS - Epoksīda sveķi 60kg

Epoksīda sveķi 60kg - EPOKSĪDA SVEĶI | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Reward Points: 360
  • Model: EPIDIAN 652
  • Weight: 60.00kg
  • Dimensions: 30.00cm x 40.00cm x 40.00cm
  • SKU: EPIDIAN 652
  • MPN: Epidian 652
786.50€
Bez nodokļa: 650.00€
Cena bonusa punktos: 360