Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Spabond 340LV

Spabond 340LV
Spabond™ 340 LV HT FAST ir augstas veiktspējas līme, kas paredzēta lielu konstrukciju, piemēram, jahtu korpusu un vēja turbīnu lāpstiņu, līmēšanai. Tā ir rentabla sistēma ar labām termiskām un mehāniskām īpašībām. Formulācija nodrošina augstu termisko veiktspēju un ļauj ātri sacietēt, padarot šo produktu ideāli piemērotu lielu kompozītmateriālu konstrukciju savienošanai, kur sacietēšanas laika samazināšana un produktivitātes palielināšana ir vērtīga. Komponenti ir pigmentēti, lai sniegtu vizuālu norādi par maisījuma kvalitāti, kas ir noderīga funkcija, sajaucot ar rokām vai ar mašīnu. Sistēmai ir vienkārša sajaukšanas attiecība 2:1 pēc tilpuma.

Pasūtot atsevišķi, Spabond™ 340LV HT ir pieejams arī spaiņos ar taisnām malām, un 205 litru mucās mašīnas sajaukšanai un dozēšanai.

Lai izmantotu šo līmi, jums būs nepieciešama arī manuāla maisīšanas pistole

Cena norādīta par 1 gab. 400g kārtridžu
Komponents A Satur : Formaldehīds, polimērs ar (hlormetil)oksirānu un fenolu, 1,4-bis(2,3-epoksipropoksi)butāns; butāndioldiglicidilēteris, oksirāns, mono[(C12–14-alkiloksi)metil]atvasinājumi, reakcijas produkts: bisfenol-A-(epihlorhidrīns); epoksīdsveķi (vidējā skaita molekulmasa ≤700) Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H315 - Kairina ādu. v.  H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLP) : P261 - Izvairīties ieelpot izgarojumus. P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P272 - Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 - Izmantot acu aizsargus, aizsargdrēbes, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
Komponents B Bīstami Satur: Propilēnglikola diamīns, 2-amino-, diēters ar propilēnu, 3-aminometil-3,5,5 trimetilcikloheksilamīns, 2-(piperazīn-1-il)etilamīns Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H361 - Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. (ja iekļūst elpceļos). H372 - Izraisa orgānu bojājumus (Elpceļi) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (ieelpojot). Drošības prasību apzīmējums (CLP) : P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. P270 - Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P272 - Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.

Spabond 340LV

LĪMES - Spabond 340LV

Spabond 340LV - LĪMES | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: 340RHFKT400ml
  • Weight: 0.50kg
  • Dimensions: 10.00cm x 10.00cm x 10.00cm
  • SKU: SPABOND 340LV
  • MPN: SPABOND 340 LV
33.88€
Bez nodokļa: 28.00€
5 vai vairāk 32.67€