Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Ziemas epoksīda sveķi 1,33 kg

Ziemas epoksīda sveķi 1,33 kg

Ziemas epoksīda sveķi zemas temperatūras apstākļiem. Sveķi cietē no +5 °C, un mitrā vidē.

Sveķi formulēti stikla šķiedras, oglekļa škiedras, kevlāra un citu laminātu izstrādei, sastāva izstrādei ar pildvielām, betona impregnācijai, pildvielu tipa epoksīdu grīdu izstrādei, koka, akmens, dzelzs u.c. materiālu līmēšanai.

Šie epoksīda sveķi ir formulēti roku uzklāšanas metodei. Pēc audumu samitrināsanas ieteicams detaļu vakuumēt, lai izspiestu laminātā esošo gaisu. Sveķi ir formulēti istabas temperatūras līmēšanai un līmēšanai paaugstinātā temperatūrā. Šī ir zemas viskozitātes epoksīda sveķu sistēma, kas ir piemērota kompozītmateriālu detaļu ražošanai no stikla šķiedras, oglekļa šķiedras, aramīda šķiedras un citiem audumiem, kas ir radīti ar augstām stiprības īpašībām.  

·         Krāsa: dzeltenīgs šķidrums

·         Cietē sākot no +5°C un mitrā vidē

·         Lai iegūtu izcilas īpašības vēlama detaļas pēckarsēšana temperatūrā 60-80°C, 3-4 stundas.

Iepakojums satur 1 kg sveķi + 330 g cietinātāja

Komponents A satur : 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane; formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; Alkyl glycidyl ether (C12-C14) : 2,2-bis [4-(2,3 -epoksipropoksi)fenil]propāna, formaldehīda, oligomēru reakcijas produktu ar 1-hlor-2,3-epoksipropānu un fenolu un alkilglikildilētera (C12-C14) maisījums

Bīstamības apzīmējumi (CLP)H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLP)P261 - Izvairīties ieelpot smidzinājumu, izgarojumus. P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 - Izmantot aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepēm un ūdeni daudzumu. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

UFI: 6803-M0CD-D004-6N8M

Komponents B satur: formaldehīdu, polimēru reakcijas produktus ar fenolu un trietilēntetramīnu, benzilu alkohols Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H302 - Kaitīgs norijot. H315 - Izraisa ādas kairinājumu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H341 - Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus defektus. H350 - Var izraisīt vēzi. H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas ​​vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H332 - Kaitīgs ieelpojot. Drošības prasību apzīmējumi (CLP) : P260 - Neieelpot tvaikus, aerosolu. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. P264 - Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet rokas. P280 - Valkājiet aizsargcimdus, aizsargtērpu, acu aizsargus, sejas aizsargus. P273 - Izvairīties no nokļūšanas vidē.

Ziemas epoksīda sveķi 1,33 kg

EPOKSĪDA SVEĶI - Ziemas epoksīda sveķi 1,33 kg

Ziemas epoksīda sveķi 1,33 kg - EPOKSĪDA SVEĶI | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: WINTER-EPOXY
  • Weight: 1.40kg
  • Dimensions: 10.00cm x 10.00cm x 15.00cm
  • SKU: Winter Epoxy
  • UPC: Winter Epoxy
  • MPN: Winter Epoxy
19.99€
22.99€
Bez nodokļa: 16.52€
5 vai vairāk 22.39€
10 vai vairāk 21.78€
15 vai vairāk 21.18€