Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Z1 Cietinātājs 200 g

Z1 Cietinātājs 200 g

IDA cietinātāju galvenokārt izmanto kompozīcijās ar mazmolekulāriem epoksīdsveķiem un uz tiem balstītos izstrādājumos.

raksturojums:

Viskozitāte 25 ° C temperatūrā: 20 - 30 (mPa s)

Blīvums 20 ° C temperatūrā: 0,978–0,983 (g / cm 3)

Amīnu skaits: min. 1100 (mg KOH / g)

Satur: Trietilēnetetramīns, trietilēnetetramīns Bīstamības apzīmējumi (CLP): H302+H312 - Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLPP261 - Izvairīties ieelpot izgarojumus, smidzinājumu. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303+P361+P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Z1 Cietinātājs 200 g

EPOKSĪDA SVEĶI - Z1 Cietinātājs 200 g

Z1 Cietinātājs 200 g - EPOKSĪDA SVEĶI | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: IDA
  • Weight: 0.50kg
  • Dimensions: 10.00cm x 8.00cm x 8.00cm
  • SKU: IDA
  • UPC: Hardener IDA
  • JAN: Hardener IDA
  • ISBN: Hardener IDA
  • MPN: Hardener IDA
9.14€
Bez nodokļa: 7.55€
Atslēgvārdi: z1 , cietinātājs , 200 , g , z1 , epoksīda , sveķi epoksĪda , sveĶi