Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

PVA šķirkārta 1kg

PVA šķirkārta 1kg

Cena norādīta par 1 kg

PVA (Poly Vinyl Alcohol) būs pirmā izvēle, kad ir palielināts risks detaļas pielipšanai pie formas. Piemēram - kad ir sarežģīta forma, vai izmantota poliestera forma epoksīda detaļu ražošanai vai otrādi. Uzklājot PVA uz detaļas tas atstās vieglu tekstūru, kuru vajadzēs nopulēt nost.

Ieteicamais pielietojums: Vispirms formu noklāj ar vasku, tad PVA uzklāj uz formas pietiekamā daudzumā uz samitrinātas švammes vai lupatas. PVA ir jāuzklāj tikai vienu reizi. 15 minūtes jānožāvē.


Bīstamības apzīmējumi: Eye Irrit. 2: H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Liesma. Liq. 2: H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. STOT SE 3: H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboni. Piesardzības paziņojumi: P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. P280: Valkājiet aizsargcimdus/aizsargapģērbu/elpceļu aizsargus/acu aizsargus/aizsargapavus. P303+P361+P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai dušu. P304+P340: IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest personu svaigā gaisā un nodrošināt, lai būtu ērti elpot. P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izņemamas darīt. Turpiniet skalošanu. P370+P378: Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet pulvera ugunsdzēšamo aparātu ABC. P403+P233: Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt cieši noslēgtu konteineru. P501: atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar noteikumiem par bīstamajiem atkritumiem vai iepakojumu un iepakojuma atkritumiem attiecīgi. Vielas, kas veicina klasifikāciju propān-2-ols (CAS: 67-63-0) UFI: 5YR0-507K-F007-D0D2

PVA šķirkārta 1kg

FORMU MATERIĀLI - PVA šķirkārta 1kg

PVA šķirkārta 1kg - FORMU MATERIĀLI | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: PVA
  • Weight: 1.00kg
  • Dimensions: 20.00cm x 20.00cm x 40.00cm
  • SKU: PVA MOLD Release
  • MPN: PVA MOLD Release
20.57€
Bez nodokļa: 17.00€
2 vai vairāk 19.54€
3 vai vairāk 18.51€