Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Vinilestera formas gelkouts

Vinilestera formas gelkouts

Norādītā cena par  1 kg gelkouta + 2% MEKP cietinātāja.

Ar otu klājams uretāna modificēts vinilestera formas gelkouts, kam piemīt lieliska spīduma saglabāšanās spējas ar izcilu stiprību. Ļoti laba ķīmiskā izturība, kas neatstāj 'ūdens zīmju", vai plankumu pēdas.

Gelkouts ir jāuzklāj divās kārtās. Vislabāk kārtu uzklāt plānā slānī, it īpaši vietās, kur veidojas lenķis. Gelkoutam ir jāļauj žūt vismaz 2 stundas, pirms nākamās kārtas uzklāšanas.

Paredzēts epoksīda, poliestera un vinilestera laminātiem.

Gelkouta uzklāšanas laiks 15 min.

 

Proporcijas : Gelkouts 100:2 MEKP cietinātāju

 

Pēc pēdējās kārtas uzklāšanas gelkoutam jācietē 24h.

Signālvārds (CLP) : Bīstami Sastāvā: stirols; metakrilskābe; maleīnskābes anhidrīds Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 - Izraisa ādas kairinājumu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. H372 - Izraisa orgānu (dzirdes orgānu) bojājumus ilgstoši vai atkārtoti iedarbība (ieelpošana). H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi (CLP) : P201 - Pirms lietošanas iegūt īpašus norādījumus. P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. P261 - Izvairīties ieelpot tvaikus, aerosolu. P264 - Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet rokas, apakšdelmus un seju. P280 - Valkājiet aizsargcimdus, aizsargtērpu, acu aizsargus, sejas aizsargus. P321 - Īpaša ārstēšana (skatīt papildu pirmās palīdzības instrukciju uz šīs etiķetes). EUH paziņojumi : EUH205 - Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Cietintātājs satur: Butāna-2,2-diildihidroperoksīda un dioksidibutān-2,2-diildihidroperoksīda reakcijas masa 4-hidroksi-4-metilpentānons-2; diacetonspirts butanons; etilmetilketo

Bīstamības apzīmējumi: H226 : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H242 : Sakaršana var izraisīt degšanu. H302 + H332 : Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos. H314 : Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 : Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d : Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Drošības prasību apzīmējums: Novēršana: P201 : Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. P210 : Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P234 : Turēt tikai oriģināliepakojumā. P260 : Neieelpot gāzi/miglu/tvaikus/izsmidzinājumu. P273 : Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 : Uzvilkt aizsarg- cimdus/apģērbu / acu/sejas aizsardzību. Rīcība: P301 + P330 + P331 : NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353 : SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. P305 + P351 + P338 : SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 : Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P308 + P313 : Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāšana: P403 + P235 : Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā

 

Vinilestera formas gelkouts

GELKOUTI - Vinilestera formas gelkouts

Vinilestera formas gelkouts - FORMU MATERIĀLI | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: VINGEL
  • Weight: 1.00kg
  • Dimensions: 12.00cm x 10.00cm x 10.00cm
  • SKU: GE-TVE-P
  • UPC: Not restrict
11.98€
Bez nodokļa: 9.90€