Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Zils topkouts (TOPB)

Zils topkouts (TOPB)

Paaugstiniet savus projektus ar mūsu zilo poliestera virskārtas krāsu. Šī augstākās kvalitātes virskārtas krāsa ne tikai uzlabo jūsu virsmu izskatu, bet arī nodrošina izcilu aizsardzību pret elementiem. Neatkarīgi no tā, vai strādājat ar kuģniecības darbiem, automobiļu detaļām vai citiem projektiem, mūsu zilā poliestera virskārtas krāsa piedāvā izturīgu, noturīgu apdari, kas ir izturīga pret nodilumu. Ar savu koši zilo krāsu un lieliskajām adhēzijas īpašībām jūsu darbi izcelsies. Pārveidojiet savus dizainus ar zilās virskārtas krāsas satriecošo izskatu un noturīgo kvalitāti. Pasūtiet tagad un izbaudiet atšķirību paši

Otas uzklāšanas zils topkouts paredzēts kā arējais aizsargslānis. Topkouts ir augstas kvalitātes apdares materiāls, kuru uzklāj uz detaļas redzamās puses. Tas ir izotāliskas bāzes. Nodrošina produktam labu mitrumnoturību un izturību pret UV radiāciju. 

Vislabāk kārtu uzklāt plānā slānī, it īpaši vietās, kur veidojas lenķis. 

Topkouta uzklāšanas laiks: 6 - 10 min. 

Proporcijas: Gelkouts 100 : 2 MEKP cietinātāja + 2% parafīns

Pēc pēdējās kārtas uzklāšanas topkoutam jācietē 24h.

Norādītā cena par 1 kg topkouta + 2% MEKP cietinātāja.

 Signālvārds (CLP) : Bīstami Satur: stirolu, maleīnskābes anhidrīdu Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 - Izraisa ādas kairinājumu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. H372 - Izraisa orgānu (dzirdes orgānu) bojājumus ilgstoši vai atkārtoti iedarbība (ieelpošana). H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi (CLP) : P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. P261 - Izvairīties ieelpot tvaikus, aerosolu. P280 - Valkājiet aizsargcimdus, aizsargtērpu, acu aizsargus, sejas aizsargus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Noņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un viegli izdarāmas. Turpiniet skalošanu. P273 - Izvairīties no nokļūšanas vidē.

Cietintātājs satur: Butāna-2,2-diildihidroperoksīda un dioksidibutān-2,2-diildihidroperoksīda reakcijas masa 4-hidroksi-4-metilpentānons-2; diacetonspirts butanons; etilmetilketo

Bīstamības apzīmējumi: H226 : Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H242 : Sakaršana var izraisīt degšanu. H302 + H332 : Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos. H314 : Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 : Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d : Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Drošības prasību apzīmējums: Novēršana: P201 : Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. P210 : Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P234 : Turēt tikai oriģināliepakojumā. P260 : Neieelpot gāzi/miglu/tvaikus/izsmidzinājumu. P273 : Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 : Uzvilkt aizsarg- cimdus/apģērbu / acu/sejas aizsardzību. Rīcība: P301 + P330 + P331 : NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353 : SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. P305 + P351 + P338 : SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 : Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P308 + P313 : Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāšana: P403 + P235 : Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā

Zils topkouts (TOPB)

TOPKOUTI - Zils topkouts

Premium klases poliestera topkouts

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: TOPB
  • Weight: 1.10kg
  • Dimensions: 10.00cm x 10.00cm x 20.00cm
  • MPN: Topcoat Blue
11.01€
Bez nodokļa: 9.10€