Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Parafīns

Parafīns

Parafīns tiek izmantots, lai no gelkouta iegūtu topkoutu.

Gelkoutam piejaucot klāt parafīnu 2%, iegūstam topkoutu.

Cena par 100g.

Signālvārds (CLP) : Bīstami Sastāvā: stirols Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H304 - Norijot un nokļūstot elpceļos, var izraisīt nāvi. H315 - Izraisa ādas kairinājumu. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H332 - Kaitīgs ieelpojot. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. H372 - Izraisa orgānu (dzirdes orgānu) bojājumus ilgstoši vai atkārtoti iedarbība (ieelpošana). H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi (CLP) : P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. P261 - Izvairīties ieelpot aerosolu, tvaikus. P280 - Valkājiet aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Noņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un viegli izdarāmas.

Parafīns

DAŽĀDI - Parafīns

Parafīns - DAŽĀDI | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: PARF
  • Weight: 115.00g
  • Dimensions: 8.00cm x 4.00cm x 3.00cm
2.42€
Bez nodokļa: 2.00€
Atslēgvārdi: parafīns , daŽĀdi